Assistansersättning | Personlig assistans | Ansöka om assistansersättning

Assistansersättning

Den som har en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ha rätt till assistansersättning. Det finns tre grupper som kan beviljas personlig assistans.

  1. Individer som lider av utvecklingsstörning eller autism.

  2. Individer med en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  3. Individer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som gör det omöjligt för dem att klara den dagliga livsföringen på egen hand. Funktionsnedsättningen får inte bero på normalt åldrande.

En förutsättning för att beviljas personlig assistans är att man har ett hjälpbehov på mer än 20 timmar per vecka i de grundläggande behoven. Med detta avses den dagliga hygienen, hjälp vid måltid, klä sig samt att kommunicera med andra. I de grundläggande behoven kan även annan kvalificerad hjälp ingå. Om man inte kommer upp i de 20 timmarna kan man fortfarande få assistansersättning, fast då via kommunen. Kommunen har inget krav på att hjälpbehovet skall överstiga 20 timmar per vecka i det grundläggande behovet. Om de t.ex. gör bedömningen att brukaren kommer upp i 13 timmar per vecka kan man alltså få ett beslut på de timmarna.

För att ha rätt till assistans krävs även att man har ett eget boende och inte fyllt 65 år. Ansöker man om personlig assistans precis vid övergången till 65 års ålder så tittar försäkringskassan på när ansökan kommit dem till handa. Är ansökan inkommen senast dagen innan 65 årsdagen kan man beviljas personlig assistans. Man har rätt att behålla sin assistans livet ut. Man kan dock inte få utökat antal timmar efter att man nått pensionsålder.

Assistansförmedling - Hitta rätt assistansbolag

Det är väldigt svårt att säga och beror helt på vilka behov man har. Ett smidigt sätt att komma i kontakt med ett bolag som uppfyller brukarens och de anhörigas behov är att ta hjälp av Assistansförmedlin.se. De jämför Sveriges assistansbolag och gallrar ut de bolag som lämpar sig bäst för brukarens behov. Assistansförmedling ordnar så man får träffa relevanta assistansbolag och hjälper till vid själva bolagsbytet. Deras tjänster är kostnadsfria och de hjälper även till vi ansökan av assistansersättning och personlig assistans.

Få assistansersättning beviljad?

Försäkringskassan fattar beslut om rätten till personlig assistans. Beslutet grundas på en ansökan om assistansersättning från den funktionsnedsatte. Många upplever detta som en komplicerad process och tvekar därför att göra en ansökan. Man kan då ta hjälp av ett assistansbolag som sköter myndighetskontakterna och stöttar dig genom processen. Många assistansbolag har dessutom egna jurister som har stor erfarenhet av arbetet men ansökan om assistans.

Idag har ungefär 16 000 personer beviljats assistans i Sverige och det är en ökning med över 50 % de senaste 10 åren. Trenden ser ut att hålla i sig och anledningen till det är framför allt att de som beviljats assistans innan de fyllt 65 år har rätt att behålla den livet ut.